Regulamin sklepu internetowego master-narzedzia.pl

SPIS TREŚCI:

I. Ogólne warunki sprzedaży
II. Zawarcie umowy
III. Cena i warunki płatności
IV.Warunki dostawy
V.Gwarancja
VI.Prawo odstapienia od umowy
VII.Zwrot towaru
VIII. Zgłasznie reklamacji
IX.Ochrona danych osobowycj
X.POstanowienia końcowe


I. Ogólne warunki sprzedaży

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży stanowią integralną część umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy firmą FHU Master-Teech Katarzyna Szuberla z siedzibą w Czarnej numer lokalu 715, reprezentowanej przez sklep master-narzedzia.pl(dalej zwaną - Sprzedawcą), a nabywcami oferowanych przez nią towarów (dalej zwanymi - Kupującymi), o ile umowa nie stanowi inaczej.
Dane informacyjne sprzedającego:

Firma FHU Master-Teech Katarzyna Szuberla
Adres przedsiębiorstwa: 37-125 Czarna 715
Adres poczty elektronicznej: master.teech@gmail.com
Numer telefonu/faxu: 730 671 029,730 671 030

2. Towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są rzeczami nowymi wolnymi od wad.
3. Ogólne warunki sprzedaży są opublikowane przez Sprzedawcę na stronie internetowej master-narzedzia.pl przy każdym oferowanym do sprzedaży towarze, co jest równoznaczne z udostępnieniem warunków Kupującemu przed zawarciem Umowy. Osobą biorąca udział w aukcjach Sprzedawcy akceptuje warunki regulaminu serwisu master-narzedzia.pl
4. Zgłoszenie oferty kupna przez Użytkownika i każde kolejne postąpienie w aukcji jest prawnie wiążące i nie może być wycofane przez Kupującego.
5. Kupujący powinien nie składać ofert lekkomyślnie, omyłkowo oraz bez zapoznania się z regulaminami i przepisami polskiego prawa.
6. Sprzedaż następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie Internetowym. Skorzystanie z opcji zamówienia za pomocą formularza zamówień jest równoznaczne z Obowiązkiem Zapłaty zaoferowanej przez Kupującego ceny.

II. Zawarcie Umowy

1. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a kupującym następuje z chwilą skorzystania z opcji zamówienia za pomocą formularza zamówień , o czym Sprzedający jest automatycznie powiadamiany.
2. Sprzedający i Kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie 7 dni od złożenia zamównieia, a w przypadku braku odpowiedzi ze strony Kupującego w tym terminie, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży.
3. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Kupującemu na jego adres e-mail wskazany Sprzedawcy podczas składnia zamówienia w wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedającego po nawiązaniu kontaktu.
4. Umowa zostaje zrealizowana po potwierdzeniu jej przez Kupującego i wskazaniu, poprzez formularz dostawy i płatności A, adresu, na który przedmiot sprzedaży należy przesłać. Nie wypełnienie formularza, może opóźnić realizację wysyłki.
5. Realizacja zamówienia jest dokonywana przez FHU Master-Teech Katarzyna Szuberla , która wysyła zamówienia do klienta.
6. Zakupiony Towar jest dostarczany Kupującemu przez Sprzedawcę wraz
z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży,paragon lub faktura vat.

III. Cena i warunki płatności

1. Cena, za którą ma nastąpić sprzedaż jest ceną brutto, nie zawiera kosztów przesyłki towaru do Kupującego, które są podawane oddzielnie przez Sprzedawca.
2. Zapłata ceny następuje za zaliczeniem pocztowym (pobranie), przelewem na konto Sprzedającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dania zawarcia umowy. Momentem zapłaty jest odciążenie rachunku bankowego Sprzedawcy.
3. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu ,(nazwę przedmiotu),imię nazwisko kupującego. Zapłata następuje na rachunek bankowy o numerze 72 1020 4391 0000 6202 0152 9122. W przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni od zakończenia aukcji i potwierdzenia zakupu przez Kupującego, Sprzedający przestaje być związany ofertą Kupującego a transakcja jest anulowana.

IV. Warunki dostawy

1. Wysyłka towaru przez Kupującego nastąpi po uprzednim wskazaniem adresu do doręczeń za pośrednictwem Dostawcy i zostanie zrealizowana w terminie do 2 dni roboczych w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem lub 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Miejscem wydania towarów jest magazyn Sprzedawcy.
3. Wydanie towaru zostanie dokonane z chwilą, kiedy Sprzedawca powierzył towar przewoźnikowi, w celu dostarczenia go Kupującemu.
4. Koszty przesyłki ponosi Kupujący, z wyłączeniem przedmiotów z przesyłką bezpłatną, której koszty ponosi Sprzedawca.
5. Kupujący zobowiązany jest zbadać stan przesyłki niezwłocznie po jej otrzymaniu. Jeżeli kupujący stwierdzi uszkodzenia opakowania jest zobowiązany zgłosić to przewoźnikowi.

V. Gwarancja

1. Oferowany towar posiada gwarancja wynoszącą od 30 do 360 dni
2. Gwarancją objęte są wady materiałowe oraz wady wynikające z wad konstrukcji. Wady powstałe na skutek normalnego zużycia towaru lub w wyniku jego nieprawidłowego eksploatowania nie podlegają gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje :
-wad wynikających z normalnego zużycia części wyrobu takich jak: uszczelki, okładziny ścierne, paski napędowe, bezpieczniki, żarówki, płyny i środki smarujące, ostrza noży, brzeszczoty pił, akumulatory, szczotki silników.
-uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem, powodującego przeciążenie, lub niewłaściwej konserwacji i przechowywania
-napraw polegających na regulacji, czyszczeniu, smarowaniu, wymianie filtrów, szczotek, płynów.
-uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbania obowiązku natychmiastowego zgłoszenia dostrzeżonej usterki
-uszkodzeń powstałych w wyniku zamontowania niewłaściwych części, filtrów, użyciu niewłaściwych smarów.
-wad powstałych na skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego , uderzenia pioruna , pożaru , powodzi lub też innych czynników zewnętrznych,
-uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego transportu (tu reklamacje należy kierować do dostawcy), -uszkodzeń opakowania (na przykład : pudła, torby, kasety, walizki) oraz dodatków i gratisów.
4. Reklamacje z tytułu gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu wady Reklamacje na piśmie należy przesłać na adres Sprzedawcy na własny koszt.
5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać kopie rachunku zakupu lub dokumentu potwierdzającego sprzedaż, wystawionego przez Sprzedawcę.
6. Kupujący obowiązany jest odesłać wadliwy towar dopiero po otrzymaniu od Sprzedawcy instrukcji dotyczących sposobu wysyłki i miejsca, do którego ma być przesłany.
7. Kupującemu w przypadku stwierdzenia wad objętych gwarancją przysługuje uprawnienie polegają na żądaniu usunięcia wad lub wymianie towaru na towar wolny od wad.
8. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru z tytułu udzielonej gwarancji ogranicza się do wskazanych powyżej obowiązków.
9. Dokonanie napraw samowolnych lub poza wskazanymi punktami serwisowymi powoduje utratę uprawnień z tytułu gwarancji. Reklamowany wyrób powinien zostać uprzednio oczyszczony. Serwis może odmówić przyjęcia do naprawy wyrobu nieczyszczonego lub oczyścić go na koszt zgłaszającego reklamację.
10. Jeśli zakupiony wyrób jest przeznaczony wyłącznie dla majsterkowiczów oraz do użytku domowego Gwarancja nie będzie uwzględniona jeśli zostanie on wykorzystany do prac profesjonalnych lub zarobkowych oraz ciągłej pracy wyrobu mogącej doprowadzić do jego przeciążenia.
11. W przypadku 24 miesięcznej gwarancji na urządzenia spalinowe jest niezbędny przegląd techniczny który należy wykonać po upływie 10 miesięcy od daty zakupu i nie później niż przed upływem 12 miesiąca od daty zakupu. Przegląd odbywa się w naszym serwisie bezpłatnie klient ponosi koszt dostarczenia i odesłania urządzenia do klienta. Niewykonanie przeglądu będzie skutkowało anulowaniem gwarancji.
12. Reklamowany produkt musi być kompletny, w oryginalnym opakowaniu, posiadać dowód zakupu powinien też zawierać opis usterki wraz z adresem i telefonem klienta. Przesyłki anonimowe oraz bez opisu nie będą uwzględniane i serwisowane w ramach gwarancji. Koszt ekspertyzy serwisu sprzętu wysłanego bez opisu usterki objętej gwarancją wynosi 30 zł.
13. Nie odbieramy wysyłek „za pobraniem” i nie ponosimy kosztów wysyłek poniesionych przez klienta bez uzgodnienia z naszym konsultantem. Wszystkie reklamowane produkty kupujący dostarcza na własny koszt do miejsca wyznaczonego przez sprzedawcę.

VI. Prawo odstąpienia od Umowy

1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Kupujący, który jest konsumentem, może zwrócić Sprzedającemu zakupiony towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie ze wskazaną przez Sprzedającego procedurą.
2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowę sprzedaży towaru uznaje się za niezawartą.
3.Bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego towaru ponosi Kupujący. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w osobą odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
5. W sytuacji, gdy Kupujący wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Kupujący będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od tejże umowy.
6. Sprzedawca zwraca Kupującemu należność za odesłany przez niego towar
wciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do czasu otrzymania z powrotem zwracanego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania zwracanych towarów.
7. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego na stronie internetowej.

VII. Zwrot Towaru

1. W terminie do 14 dni od dnia, w którym Kupujący prześle oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów należy zwrócić towar na adres:
FHU Master-Teech Katarzyna Szuberla 37-125 Czarna 715
2. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien posiadać wszystkie metki (zabezpieczenia) oraz powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego towaru należy dokładne zabezpieczenie przesyłkę aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w trakcie transportu.
4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie użyto w pierwotnej transakcji zakupu towaru. Zwrot dokonanych przez płatności zostanie dokonany niezwłocznie, w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

VIII. Zgłaszanie reklamacji

1. Zgłoszenie reklamacji zakupionych towarów należy wysłać pocztą na adres :FHU Masster-Teech 37-125 Czarna 715 lub przesłać na adres e-mail: masterteech@gmail.com lub złożyć osobiście w siedzibie Sprzedawcy: FHU Master-Teech 37-125 Czarna 715
2. Reklamację można zgłosić na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę jednakże w każdym przypadku powinna ona zawierać dane osobowe i kontaktowe Kupującego, numer aukcji, opis usterki i żądanie reklamacyjne.
3. Reklamacja towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
5. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, min. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.qov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.qov.pl/wazne adresv.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

IX.Dane odobowe w sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową , Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

4.1.Pisemnie na adres: FHU Master-Teech 37-125 Czarna 715 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: master.teech@gmail.com

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

9.6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.


X. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie sprzedaży zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową i należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia na stronie internetowej.